Πιστοποιητικά Σπουδών

Μπορείτε να εκδώσετε τον τίτλο σπουδών σας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Δείτε τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα που έχουν ενταχθεί στην υπηρεσία, τα είδη των τίτλων (προπτυχιακούς - μεταπτυχιακούς) που είναι διαθέσιμα καθώς και το έτος από το οποίο ξεκινά η διάθεση τους. Σταδιακά θα ενταχθούν όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας παρέχοντας τίτλους οποιουδήποτε κύκλου σπουδών.

Μπορείτε επίσης να εκδώσετε αντίγραφο Πράξης Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

Θα χρειαστείτε:

  1. τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  2. τον ΑΜΚΑ σας

Το πτυχίο ή το αντίγραφο της Πράξης που θα εκδώσετε έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και μπορείτε:

  1. είτε να το αποστείλετε ηλεκτρονικά
  2. είτε να το εκτυπώσετε και να το καταθέσετε ως έγχαρτο
Ξεκινήστε εδώ